Wtc Vrasene Mobile

Kalender
Recreanten
Contacten
Over Ons
Nieuws
Foto’s
Zoekertjes
WTC Vrasene wenst u Prettige kerstdagen en gezond sportief 2018 !!!
Welkom bij de website van WTC Vrasene
Kalender
De eerst volgende rit:
 
Veldrit
Vertrek: 13.00,  Daalstraat
Aankomst: 15.00,  Daalstraat
20 Km19.02.17

Diverse categorieen en vertrektijden.

Recreanten
De eerst volgende rit:
 
Veldrit
Vertrek: 13.00,  Daalstraat
Aankomst: 15.00,  Daalstraat
15 Km19.02.17

Diverse categorieen en vertrektijden

Over ons

STATUTEN WTC Vrasene.

 

Algemeen

 1. De vereniging ‘WTC Vrasene’  is een feitelijke vereniging die werd opgericht voor      

  onbepaalde duur.

 2. Het doel van de vereniging is het organiseren van sportactiviteiten kaderend in het wielertoerisme evenals het organiseren van ondersteunende en randactiviteiten. Zowel de vereniging als haar leden beogen geen enkel winstoogmerk of vermogensvoordeel voor de vereniging noch voor de leden;

 3. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9120 Vrasene aan de Fruithoflaan 48, de zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuur worden verplaatst.

De algemene ledenvergadering

4.     De vereniging bestaat uit twee soorten leden, enerzijds het bestuur en anderzijds de toetredende leden.

4.1.          Het Bestuur zijn de leden die de vereniging hebben opgericht of als bestuurder werden aanvaard en die deze statuten hebben opgesteld.

4.2.          De toetredende leden zijn de leden die door het bestuur werden aanvaard en die deze statuten hebben aanvaard als sportief lid.

Een toetredend lid stelt zijn kandidatuur bij het bestuur het welk beslist een kandidaat-lid al dan niet toe te laten en wordt volwaardig lid na het betalen van het jaarlijkse lid geld en het afsluiten van een verzekering

5.     Het maximum aantal leden is onbeperkt, het minimum aantal leden is vastgesteld op drie. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden dan ook kan niet leiden tot de ontbinding van de vereniging.

6.     Het bestuur kan op elk ogenblik met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer het lid de statuten niet naleeft of wanneer het lid heeft gehandeld tegen de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Wanneer een lid wordt uitgesloten uit de vereniging kan deze geen enkele aanspraak formuleren op het vermogen of een onderdeel ervan van de vereniging.

7.     Het bestuur bepaalt jaarlijks de door de leden te betalen bijdrage.

8.     Jaarlijks in de maand januari wordt een algemene vergadering van de leden gehouden, op deze vergadering wordt een financieel overzicht van het afgelopen jaar gegeven. Enkel de algemene vergadering is bevoegd om de statuten van de vereniging te wijzigen, om leden uit te sluiten en om te beslissen tot de ontbinding van de vereniging;

9.     Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging;

Het bestuur

10.   De algemene vergadering van de leden kiest uit haar leden minstens vijf  leden – die zich daarvoor kandidaat hebben gesteld – die worden gelast met het dagelijkse bestuur van de vereniging;

11.   Het bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;

12.   Dit bestuur beslist, met uitzondering van de bevoegdheden van de algemene vergadering, over alle aangelegenheden die de vereniging aanbelangen;

13.   Het bestuur neemt geen enkele beslissing van financiële of juridische aard die de leden of de vereniging zouden binden zonder hun schriftelijke toestemming;

14.   De leden van het bestuur oefenen hun opdracht kosteloos uit;

15.   De leden verklaren uitdrukkelijk af te zien van elke (financiële) vordering tegen de vereniging en/of haar bestuurders voor aangelegenheden in uitvoering van hun mandaat;

Einde

16.  In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars en bepaalt de algemene vergadering hun bevoegdheid. De algemene vergadering bepaalt in geval van ontbinding van de vereniging, in overeenstemming met het doel van de vereniging, de bestemming die aan het vermogen van de feitelijke vereniging moet worden gegeven;

Diverse bepaling

17.  Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienende regels van het burgerlijk recht van toepassing.

Opgemaakt te Vrasene op 2016

 

De ondergetekenden

 

Voorzitter, Luc Ferket               Secretaris, Tom de Bock

 

 

 

Weetjes:

Ritten:

 • Ritten verantwoordelijken zijn  Hony de Cock Gino de Munck.

 • De wegkapiteins bepalen het tempo, dit wordt altijd aangepast aan de zwakste van het peloton.

 • Ritten starten exact op het tijdstip aangegeven in het rittenschema.

 • Start ritten aan het clublokaal.

 • Aangeven aan Rudy vóór de rit, als men vroegtijdig terug rijdt.

 • Aanwezigheidslijsten worden door Rudy ingevuld

 • Clubkledij verplicht! Bij herhaaldelijk niet dragen van clubkledij kan bestuur een aanmaning maken en eventueel het lid schorsen.

 • Indien geen volgwagen aanwezig is in groep rijden.

 • Helm verplicht.

 • Tijdig roepen (spreken) voor gevaar (putten, auto's, van de weg rijden,…)

 • Bij lek van achterband versnelling achteraan op kleinst tandwiel en wiel wisselen. Instappen in auto om groep weer in te halen.

 • Bij Pech instappen en herstellen in auto.

  Evenementen / georganiseerde ritten:

  Iedereen kan een rit/uitstap organiseren. Volgende stappen moeten gevolgd worden

 • Minimum 2 zondagen voor de vooropgestelde dag aanmelden

 • Bekendmaking via secretaris (mail naar leden) & uithangbord of via webmaster (webmail / facebook).

  Communicatie:

 • Informatie kan teruggevonden worden op de website www.wtcvrasene.be

 • E-mail is het officiële communicatiemiddel Gelieve daarom uw E-mail adres door te geven aan de secretaris.

 • Ledenlijst kan bekomen worden met adres, telefoonnummer. Indien je uw telefoonnummer niet wil bekend maken kan dit via de secretaris (mail sturen).

Kampioenschap:

 • Clubkampioenen worden tijdens teerfeest bekend gemaakt. Aanwezigheid op teerfeest is voorwaarde om kampioen te worden.

 • Eén en hetzelfde lid kan maar 1 maal per 4 jaar kampioen worden.

 • De organisatie wordt door bestuur tijdens seizoen bekendgemaakt.

Verzekering :

 • Verzekering verplicht (VWB).

 • Verzekering / VWB verantwoordelijke: Thea Verdonk.

 • Verzekering via VWB : Zie website:
  http://www.vlaamsewielrijdersbond.be/content/collections/record.php?ID=5

 • Bij ongeval administratie zelf doen (VWB via internet; document  invullen)
  http://www.vlaamsewielrijdersbond.be/content/downloads_cats/record.php?ID=8

 • Dit jaar wordt er ook GEEN nieuw lidkaart door vwb verstrekt. Lidkaart van 2014 of ouder blijft dus geldig.

   

  NIET AL ONZE LEDEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE VWB, NOCH BIJ EEN ANDERE FEDERATIE. HEEFT DAT GEVOLGEN VOOR ONZE CLUB EN ZIJN ER RISICO’S?

  Iedere VWB- CLUB heeft een prima dekking (BA) inzake haar verantwoordelijkheid bij AL haar organisaties: fietstochten in clubverband, nevenactiviteiten, vergaderingen, wegkapiteins, begeleiders, medewerkers, vrijwilligers, bestuur, enz. EN NOTEER: de club betaalt hiervoor GEEN EURO AAN PREMIE! Maar in het lidgeld aan de VWB dat ieder clublid betaalt, zit echter wel een kleine bijdrage die geldt als premie voor het dekken van de aansprakelijkheid van zijn/haar club.

  Als nu een club leden telt die NIET AANGESLOTEN zijn bij de federatie, dan vervalt in feite de essentie van het hele systeem! De niet-aangeslotenen PROFITEREN dan van het lidgeld van zij die wel zijn aangesloten. Wij hebben het nooit meegemaakt, maar misschien zou de tot vandaag bijna onbeperkte dekking inzake aansprakelijkheid van de betrokken club, in het gedrang kunnen komen bij heel ernstige schadeclaims, als clubleden die niet bij een erkende federatie zijn aangesloten, betrokken zijn.

  In de praktijk is bovendien al vaak ervaren dat niet bij de federatie-aangesloten clubleden bij een ongeval, de wel-aangesloten clubleden aanvallen en zich erop beroepen dat zij buitenstaanders zijn! Zij eisen dan persoonlijke dekking en claimen soms ook schade aan de fiets. Dat geeft aanleiding tot ruzies en discussies.

  DAAROM: eis dat al uw leden aangesloten zijn bij een erkende federatie! Het voorkomt moeilijkheden en BOVENDIEN: aansluiten kost normaal weinig of zelfs helemaal niets, omdat het lidgeld via de mutualiteit kan gerecupereerd worden. De overgrote meerderheid van onze clubs heeft dat begrepen en neemt geen leden op die tegelijk ook geen federale leden zijn.

   

  PROEFRIJDEN

  In het verleden hebben wij al toegestaan, in samenspraak met onze verzekeraar, dat fietsers een paar keer met een club meerijden, zogezegd proefrijden, om te kunnen oordelen of zij later al dan niet definitief zullen blijven fietsen in clubverband.

  Dat vraagt opvolging en nodeloos administratief werk. Wij willen afstappen van dat systeem. Wie zich geroepen voelt om – al was het maar een beetje – sportief met de fiets of de bike bezig te zijn, sluit best meteen aan. De 30 euro die hij/zij aan lidmaatschap betaalt, kan normaal omzeggens helemaal gerecupereerd worden via de mutualiteit. En trouwens, als blijkt dat blijven fietsen in clubverband moeilijk kan, dan nog blijven alle voordelen van de aansluiting bij de federatie gelden voor wie op individuele basis bezig is.

Val dus liever niemand lastig en vat meteen de stier bij de horens! Aansluiting en contact met fietsers en met het VWB-magazine – dat zal allemaal een extra stimulans betekenen om t

Nieuws
Nevenactiviteiten 201727.01.2017

Beste leden,

Naast de club kalender zijn er nog een aantal ritten gepland. Hieronder een overzicht :

Zaterdag 29 april   Saeftinghe classic te Bazel

Maandag 1 mei   ronde van vlaanderen te Audenaarde (super classic)

Zaterdag 13 mei Avanti Classic te Stekene

Zaterdag 2 mei  Aardbeirit te Melsele

zondag 18 juni  Gaverland rit Kolenhof te Beveren.

Zaterdag 22 juli WTC de Ritsers Classic te Verrebroek

Zaterdag 5 augustus Sean Kelly clasic te Vielsalm

Zondag 27 augustus 100 km van Beveren

Zaterdag 2 september Avalon bike rock te Buggenhout

Zaterdag 16 september Tom Steels Classic te Nieuwkerken Waas.

dinsdag 19 september t/m vrijdaag 22 september Mont Ventoux

 

Zoekertjes
Er zijn geen zoekertjes.